Dövizli ürünlerimiz günlük Merkez Bankası Efektif satış kurundan Tl'ye çevrilmektedir .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Gizlilik ve Güvenlik

Gizlilik & Güvenlik

Yapmış olduğunuz alışverişleri daha güvenli yapabilmeniz için mustaevim.com SSL güvenlik sertifikası kullanmaktadır.

Ustaevim.com  ‘Kredi kartı bilgilerinizi’ sadece satın alma aşamalarında kullanmaktadır. Başka hiç bir işlem için kayıt altında tutmaz. SSL sertifikası kullanımıyla bilgileriniz sadece ustaevim tarafında satın alma aşamasında kullanılır.
SSL ve güvenliğiniz, SSL teknolojisi ile satın alma süreci başladığında kullanıcı bilgisayarı ile banka arasında doğrudan şifreli bir iletişim olmakta ve kredi kartıyla ilgili hiçbir bilgi ustaevim.com çalışanları ya da üçüncü şahıslar tarafından görülmemektedir. 

Kişisel Bilgilerinizin Güvenliği
Ustaevim.com’a verilen tüm bilgiler kesinlikle gizli tutulacaktır. Bu bilgiler hiçbir şekilde 3. kişilerle paylaşılmayacaktır.


KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ 

  1. I.                   Veri Sorumlusunun Kimliği:

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak EGE KAPI PENCERE BAĞLANTI ELEMANLARI TİC. A.Ş. (Şirket) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

  1. II.                Kişisel Verilerin İşlenme Amacı:

Toplanan kişisel veriler;

amaçlarıyla bağlantılı olarak toplanacak ve Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dâhilinde işlenebilecektir.

 

  1. III.             İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Kişisel verileriniz yukarıda sayılan amaçlarla; Türk Ticaret Kanunu, Gelir Vergisi Kanunu, Sosyal Güvenlik Kanunu, İş Kanunu, Kimlik Bildirme Kanunu hükümleri kapsamında; Sosyal Güvenlik Kurumu, Türkiye İş Kurumu, Gelir İdaresi Başkanlığı, Kolluk Kuvvetleri gibi kurumlara diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi veya kuruluşlara, hukuki yetkisi dâhilinde talep ettiği amaçla sınırlı olarak; Şirketimizin avukatlarına, iş ortaklarına, mali müşavire, notere, bağımsız denetçiye, belediyeye, iş ilişkisi içerisinde olduğumuz bankalara, gsm operatörlerine, gümrük firmalarına, yurt içi ve yurt dışındaki müşterilerimize, tedarikçilerimize, vaka yaşanması durumunda kolluk kuvvetleri ile adli makamlara ve diğer hizmet sağlayıcılarımıza 6698 Sayılı Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen şartlar çerçevesinde aktarılabilecektir.

Kişisel verilerinizin 3. Kişilerle paylaşılması halinde gerekli güvenlik önlemleri alınmaktadır.

  1. IV.             Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi:

Kişisel verileriniz; ticari faaliyetlerimizin sürdürülebilmesi için çalışanlarımız tarafından, sözlü, yazılı ve elektronik kanallar aracılığıyla toplanmaktadır. Toplanan kişisel verileriniz; “hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi”, “bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin zorunlu olması”, “kanunlarda öngörülmesi” “bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması” ve “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla Şirketimizin meşru menfaatlerinin korunması” gibi nedenlerle ve/veya veri sahibinin açık rızası alınarak, KVKK’nın 5 ve 6. maddelerinde belirtilen şartlar kapsamında işlenebilecektir.

  1. V.                Kişisel Veri Sahibinin KVK Kanunu’nun 11. Maddesinde Sayılan Hakları:

Kişisel veri sahipleri olarak, KVKK’nın 11.maddesi kapsamındaki haklarınızın kullanılmasına ilişkin taleplerinizi, aşağıda düzenlenen yöntemlerle Şirketimize iletmeniz durumunda, niteliklerine göre en kısa sürede ve en geç talebin bizlere ulaştığı tarihten itibaren otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi hâlinde, Şirketimiz, Kurulca belirlenen tarifedeki ücretleri başvuruda bulunan veri sahibinden isteyebilir. Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;

1)      Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

2)      Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

3)      Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

4)      Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

5)      Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

6)      Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

7)      5 ve 6 numaralı maddeler uyarınca yapılan işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

8)      İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

9)      Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

KVKK’nın 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızın kullanımına ilişkin taleplerinizi, yazılı olarak veya Kurulun belirleyeceği diğer yöntemlerle şirketimize iletebilirsiniz. Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından yeni başvuru yöntemleri belirlenmesi halinde, bu yöntemler Şirketimiz tarafından duyurulacaktır.

Bu çerçevede yazılı olarak Şirketimize yapacağınız başvuruların, ekte yer alan “Veri Sahibi Başvuru Formu” kullanılarak; Formun ıslak imzalı bir nüshasını iadeli taahhütlü mektupla Karacaoğlan Mah. 6172 Sok B Blok No 14 F İç Kapı No: Z1 Bornova - İzmir adresine, noter kanalıyla ya da başvuru formunun 5070 Sayılı Elektronik İmza Kanunu’nda tanımlı olan “güvenli elektronik imza” ile imzalanarak Şirketimizin egekapias@hs01.kep.tr
kep adresine veya info@ustaevim.com kurumsal e-posta adresine ya da KVKK’nın belirleyeceği diğer yöntemlerle, iletilmesi gerekmektedir.